PREZYDIUM

MATKI BOŻEJ NIEZAWODNEJ NADZIEI

Wspólnota spotyka się we wtorki po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 18.45) w salce, po lewej stronie, przy wejściu do Klasztoru Sióstr Benedyktynek.

Spotkania odbywają się wg określonego harmonogramu dla wszystkich spotkań Wspólnoty Legionu Maryi. Modlimy się na różańcu, rozważamy teksty podręcznika Legionu Maryi oraz innych pism ascetycznych. Propagujemy modlitwę różańcową i Cudowny medalik. Oprócz modlitwy prowadzimy także rozważania na których zgłębiamy tajniki wiary oraz zdobywamy wiedzę z życia Kościoła.

Legion Maryi wraz z Wojownikami Maryi oraz Wiernymi w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 21.00 – 22.00 rozważa Mękę Pańską w kościele przed Najświętszym Sakramentem. Spotykamy się także w Pierwsze soboty miesiąca, gdzie w kościele prowadzimy różaniec. Co roku 8 grudnia o godz. 12.00 prowadzimy Godzinę Łaski.

W miesiącach letnich organizujemy spotkania integracyjne na świeżym powietrzu (grill, ognisko).

Wspólnota Legionu Maryi jest jedną z dróg, którą Maryja prowadzi nas do Jezusa, a poprzez nasze apostolstwo modlitewne, my sami, możemy innych zaprowadzić do Boga. Jeżeli interesujesz się działaniem naszej wspólnoty zapraszamy do kontaktu z ks. Dariuszem. Bardzo serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty.

Prezydium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei przewodniczy Pani Hanna Poniewierska
Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Dariusz Zalewski SAC

KURIA

MATKI BOŻEJ SIERPECKIEJ

LEGIONU MARYI

Przy naszej parafii działa także Kuria Legionu Maryi gromadząca Prezydia z parafii sierpeckich: Prezydium Matki Bożej Częstochowskiej (Fara), Prezydium Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (Szkolny), Prezydium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei (Klasztor) oraz Prezydium Matki Bożej Wniebowziętej (z parafii w Borkowie Kościelnym) i Prezydium Matki Bożej Pięknej Miłości (z parafii w Gójsku).

Kuria spotyka się raz w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu daty spotkania. Przyjmuje i analizuje sprawozdania z działalności poszczególnych prezydiów. W spotkaniu kurii mogą brać udział wszyscy przynależący do poszczególnych prezydiów. Przewodniczy jej Prezydent Pan Tadeusz Mróz.

COŚ WIĘCEJ

O WSPÓLNOCIE LEGIONU MARYI !!!

Legion Maryi jest apostolskim ruchem katolików świeckich. Powstał w Irlandii w 1921 r. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff, żyjący w latach 1889-1980, genialny działacz apostolatu świeckich. Obecnie Legion działa na wszystkich kontynentach świata. W Polsce Legion rozpoczął swoją działalność – dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka – w 1948 r. Dopiero w latach osiemdziesiątych ub. wieku nastąpił rozkwit tego ruchu. W wielu diecezjach powstały liczne koła Legionu.

Legioniści opierają swoją duchowość na pokorze i pobożności Maryi. Bóg pragnie zbawić każdego człowieka za pośrednictwem Najświętszej Pani. Maryja w tym dziele potrzebuje oddanych Jej ludzi. Legioniści podejmując pracę apostolską, docierają do serc i dusz tych, których Matka Boża prowadzi do Swojego Syna. Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i zdobycie świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Praca Legionu oparta jest na dyscyplinie wewnętrznej, wynikającej z poczucia obowiązku i głębokiej wiary. Legion działa w parafii za zgodą swego księdza proboszcza i pod stałą opieką kapłana.

Są dwa rodzaje członków: aktywni, działający czynnie, oraz członkowie pomocniczy, którzy swoją codzienną modlitwą wspierają legionistów aktywnych. W różnych regionach naszej Ojczyzny, Legioniści działają aktywnie, m.in. nawiązując kontakty apostolskie z ludźmi zaniedbanymi moralnie i religijnie, odwiedzają samotnych i chorych w domach, szpitalach i zakładach opieki społecznej, pracują wśród ludzi uzależnionych (np. alkoholicy, narkomani) spotykają się z więźniami, prowadzą dialogi z różnowiercami i osobami zagrożonymi przez sekty, organizują czuwania modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, propagują idee orędzia fatimskiego, współpracują z legionistami z krajów sąsiadujących z Polską, prowadzą kolportaż prasy i książki religijnej, służą pomocą duchową wszystkim, którzy są w potrzebie.